Мэдээ мэдээлэл

СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА

2019 оны 10 сарын 18

2019.01.16

Цааш унших

БИОТЕХНИКИЙН АЖИЛ

2019 оны 10 сарын 18

бид-агнахгүй түүхгүй хамгаална.

Цааш унших

баян-овоо суманд

Цааш унших

2018 оны 10-р сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 10 хоногийн хугацаанд говийн бага дархан цаазат газрын а хэсгийн их, бага хачиг, хөөт уул, хөрхийн нуруу цагаан сүүж, ула...

Цааш унших

2018 оны 09-р сарын 17-18-гы өдрүүд гбдцг-ын б хэсэгт 1 ханбогд сумын жавхлант, баян бригадуудын нутагт тус тус 1 цэг нийт 3 цэгийг сонгон бэлчээрийн мониторинг...

Цааш унших

хулангийн шилжилт хөдөлгөөнийг зайнаас тандан судлахын тулд бид gps бүхий хүзүүвч зүүх ажлыг австри улсын вени хотын мал эмнэлгийн их сургуулийн малын эмч chris...

Цааш унших

бид iridium gps бүхий хүзүүвx ашиглалаа (lotec wireless ink., canada and vctronic aerospace, germany)

Цааш унших

байгууллагын танилцуулга, 12 төрлийн экологи эдийн засгийн үнэлгээний стикер, дархан газарт байрлах самбарын ананосоо шинэчилэн хэвлүүллээ.

Цааш унших

2018 оны 09 сарын 01-ны өдөр ханбогд сумын галба талбайд зо