Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Манай хамгаалалтын захиргаанаас гадна говийн бүсийн Их газрын чулуу БЦГ, Их нарт БНГ, Их богдын БЦГ, Говьгурвансайхан БЦГ, Говийн их ДЦГ-ын хамгаалалтын захирга...

Хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 07 сарын 02-04 ны өдрүүдэд хий гүйцэтгэсэн бөгөөд байгаль орчны үнэлгээ хийлгээгүй, байгаль орчны талаарх арга хэмжээг зохион ба...

А хэсгийн Байгаль хамгаалагч Р.Энхчимэг, Х.Батдэлгэр, Б.Шинэхүү нар тайлан мэдээгээ тушааж дүгнүүллээ

WCS - Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгийн монгол дахь төлөөлөгчийн газрын мэрггэжилтэн Б.Бүүвэйбаатар, МУИС-ийн профессор багш Н.Батсайхан нар powerpo...

2018 оны 04сард зохион байгуулагдсан "Унаган байгаль Ухаалаг хэрэглээ" зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийн талаар санал зөвлөмж өгч харилцан ярилцлаа

2017 он, 2018 оны 1-р улиралын төсвийн зарцуулалт, үр дүн, тайлагналт, төсөв санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд дотоод аудит, үйл ажиллагаанд...

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.1.7- д тогтвортой хөгжлийн боловсрол хөт...

Хамгаалатын захиргааны ажилчид болон хамгаалалтын захиргааг зорин ирж буй хүмүүст урам өгөх ажлын эрч хүч өгөх зорилгоор байршууллаа. Аргалж хийсэн бүхэн амжилт...

Байгаль орчны хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалтын шинэлэг арга хэлбэр болох СМАРТ системийн 3 хоногийн сургалтанд хамрагдлаа. 

Өнөөдөр буюу зургадугаар сарын 5-нд “Дэлхийн байгаль орчны өдөр” тохиож байна. 

2018.05.24-25 нд зохион байгуулагдахаар эхний өдрийн сургалт эхэлж байна. Хамгаалалтийн захиргааны мэргэжилтэн Ж.Батбилэг, Э.Банзрагч нар оролцож байна.

Тус сургалатанд хамгаалалтын захиргааны Судалгаа шинжилгээ, байгалийн нөөц, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн М.Номинзул, Аялал жуулчлал, Сургалт сурталчилг...