Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Сургалт сурталчилгаа

2019 оны 10 сарын 18

2019.01.16

Биотехникийн ажил

2019 оны 10 сарын 18

БИД-АГНАХГҮЙ ТҮҮХГҮЙ ХАМГААЛНА.

Баян-Овоо суманд

2018 оны 10-р сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 10 хоногийн хугацаанд Говийн бага дархан цаазат газрын А хэсгийн Их, Бага хачиг, хөөт уул, Хөрхийн нуруу Цагаан сүүж, Ула...

2018 оны 09-р сарын 17-18-гы өдрүүд ГБДЦГ-ын Б хэсэгт 1 Ханбогд сумын Жавхлант, Баян бригадуудын нутагт тус тус 1 цэг нийт 3 цэгийг сонгон Бэлчээрийн мониторинг...

Хулангийн шилжилт хөдөлгөөнийг зайнаас тандан судлахын тулд бид GPS бүхий хүзүүвч зүүх ажлыг Австри улсын Вени хотын Мал Эмнэлгийн Их Сургуулийн малын эмч Chris...

Бид Iridium GPS бүхий хүзүүвx ашиглалаа (Lotec wireless ink., Canada and Vctronic Aerospace, Germany)

Байгууллагын танилцуулга, 12 төрлийн экологи эдийн засгийн үнэлгээний стикер, дархан газарт байрлах самбарын ананосоо шинэчилэн хэвлүүллээ.

2018 оны 09 сарын 01-ны өдөр Ханбогд сумын Галба талбайд зохион байгууллаа.

Манай хамгаалалтын захиргаанаас гадна говийн бүсийн Их газрын чулуу БЦГ, Их нарт БНГ, Их богдын БЦГ, Говьгурвансайхан БЦГ, Говийн их ДЦГ-ын хамгаалалтын захирга...

Хяналт шалгалтын ажлыг 2018 оны 07 сарын 02-04 ны өдрүүдэд хий гүйцэтгэсэн бөгөөд байгаль орчны үнэлгээ хийлгээгүй, байгаль орчны талаарх арга хэмжээг зохион ба...

А хэсгийн Байгаль хамгаалагч Р.Энхчимэг, Х.Батдэлгэр, Б.Шинэхүү нар тайлан мэдээгээ тушааж дүгнүүллээ