Хар сүүлтийн шилжилт хөдөлгөөнийг зайнаас тандан судлахын тулд бид Iridium GPS бүхий хүзүүвч ашигласан (Lotek Wireless Inc., Canada and Vectronic Aerospace, Germany). Эдгээр хүзүүвчнүүд 2 жил хүртэл ажиллах хүчин чадал бүхий батерейтай байгаад хар сүүлтийн байршил (GPS солбицол), шилжилт хөдөлгөөний мэдээг 30 минут тутамд дамжуулахаар тохиргоо хийгдсэн Хар сүүлтийг тороор барьж, хүзүүвч зүүх ажлыг Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Нийгэмлэг Говийн бага ДЦГазрын хамгаалалтын захиргаа, хамтран олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга зүйн дагуу 20 хар сүүлтийн хүзүүвч амжилттай хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгааны ажлыг Оюу Толгой ХХК санхүүжүүлсэн.

</