Байгаль хамгаалагч тус бүрдээ хагас жилийн ажлаа тайлагнан хагас жилийн ажлаа дүгнүүллээ. Тайлагналтын явцад дараах асуудлуудыг сайн хянаж , нийтлэг зөрчлүүдийг арилгах талаар хэлэлцлээ.  Үүнд: 

1. Тайлан мэдээний бичиглэл хангалтгүй

2 Хийсэн ажлаа сайн тайлагнаж бичиж чаддаггүй

3. Зарим долоо хоногийн мэдээг хугацаа хоцруулан ирүүлдэг

Энэхүү зөрчлүүдийг арилгуулан ажиллах тал дээр мэргжилтэнүүдийн оролцоо их байгааг хамгаалалтын захиргааны дарга хэлэлцэж чиглэл өглөө.